עפ"י חוק משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה, כל חברה מעל 50 עובדים מחוייבת בממונה בטיחות בעבודה.

 

"בוב – בטיחות ובטחון" בע"מ  הינה חברה בעלת ניסיון רב למתן שירותי ממונה בטיחות בעבודה למפעלים ארגונים וחברות וזאת ע"פ דרישות חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

מתן השרות מתבצע על ידי ממונה בטיחות מוסמך ובעל כשירות מטעם מפקח עבודה ראשי , עובד חברת "בוב – בטיחות ובטחון" בעל ניסיון בנושאי הבטיחות .

 

 להלן עיקרי הנושאים שניתן להיעזר על ידי ממונה הבטיחות :

א. הכנת סקרי סיכונים ומפגעים .

ב. הכנת תכנית בטיחות שנתית.

ג. כתיבת נוהלי בטיחות בעבודה המותאמים למפעל

ד. ביצוע הדרכות בטיחות בעבודה שוטפות לעובדים (לא כולל קורסים והכשרות ):
    חובה  – לבצע הדרכות ע"י גוף מוסמך עפ"י התקנה  "מסירת מידע  והדרכת 
    עובדים - התשנ"ט  1999".

ה. השתתפות בוועדת בטיחות, הכוונה וסיוע: חובת החברה עפ"י התקנה    
    "תקנות בדבר וועדות בטיחות ונאמני בטיחות"  להקים וועדת בטיחות , 
    להכשיר נאמני בטיחות ולקיים לפחות  8  ישיבות בשנה וליישם המלצותיה.

ו.   ביצוע ביקורת שוטפת במהלך העבודה במפעל.

ז.  קיום קשר עם גורמי בטיחות חיצוניים כגון: מפקח עבודה,  מרפאה
    תעסוקתית , כיבוי - אש, בודק מוסמך וכו'.

ח. ביצוע מעקב על בדיקות מחויבות עפ"י תקנות וחוקי הבטיחות:

     1) מתקני ציוד והרמה.
     2) בדיקות סביבתיות תקופתיות הנדרשות בהתאם לתקנות (רעש, ניטור  
         סביבתי).
    3) מתקני לחץ.

ט.  טיפול בנושאי בטיחות מיוחדים שיתבקשו .

  •  ביצוע הבדיקות חובה עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

 

בחברה גם מקיימים קורס ממונה בטיחות בעבודה